آواز بیات ترک – ما درس سحر

19,235
746 views
Published on December 6, 2018 by S SS

khonyagaran
Published on Jul 13, 2011
دستگاه : شور (آواز بیات ترک (زند))
خواننده: شهرام ناظری
ترانه سرا: حافظ
آهنگساز: جلال ذالفنون

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم
محصول دعا در ره جانانه نهادیم

در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش
این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم

چون می‌رود این گشتی سرگشته که آخر
جان در سر آن گهر یک دانه نهادیم

در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را
مهر لب او بر در این خانه نهادیم

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم
محصول دعا در ره جانانه نهادیم

To embed this video in another website, use the following embed code: <video width="100%" controls on><source src="" type="video/mp4"></video> Category Tag

Add your comment